info@npkozara.com
+387 52 211 169

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zakonodavstvo

Prema Zakonu o nacionalnim parkovima Republike Srpske, nacionalni parkovi su područja posebnih prirodnih vrijednosti i svojstava od ekološkog, naučnog, kulturnog, istorijskog, obrazovnog, zdravstveno-rekreativnog i turističkog značaja, koja karakteriše prisustvo reprezentativnih bioloških, geomorfoloških, geoloških i hidroloških pojava i procesa, staništa i vrsta od posebnog značaja, i pripadajućih kulturno-istorijskih vrijednosti.

Nacionalni parkovi i u njima sadržane prirodne vrijednosti, prirodni resursi i radom stvorene vrijednosti, uključujući i kulturno-istorijske spomenike, u svojini su Republike i kao dobra od opšteg interesa uživaju posebnu brigu i zaštitu.

Nacionalnim parkom upravlja Javna ustanova Nacionalni park "Kozara“ čiji je osnivač Republika Srpska. Prava i dužnosti osnivača Javne ustanove obavlja Vlada Republike Srpske.

Organi Javne ustanove su Upravni odbor i direktor. Direktor vodi poslovanje, te zastupa i predstavlja Javnu ustanovu.

Osnovna djelatnost Javne ustanove Nacionalni park "Kozara“ jeste zaštita, očuvanje, unapređenje i prezentacija prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti.

Javna ustanova Nacionalni park "Kozara“ djeluje u skladu sa Zakonom o nacionalnim parkovima i Zakonom o zaštiti prirode Republike Srpske, Zakonom o uređenju prostora, Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara

Nadzor nad primjenom odredaba Zakona o nacionalnim parkovima i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona vrši resorno Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

FaLang translation system by Faboba

Mape NP Kozara

FaceBook NP Kozara